Disclaimer voor chiviva-underwear.nl

Algemeen
Chiviva lingerie (Kamer van Koophandel 33250932), hierna te noemen chiviva-underwear.nl, verleent u hierbij toegang tot chiviva-underwear.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. chiviva-underwear.nl behoudt zich daarbij wel het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
chiviva-underwear.nl spant zich in om de inhoud van chiviva-underwear.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat dit met zorg en aandacht gaat is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op chiviva-underwear.nl geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met chiviva-underwear.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van de intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij chiviva-underwear.nl.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van chiviva-underwear.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimer generator gegenereerd.